การยื่นแบบเสนอขอ มี 5 ส่วนต้องกรอกข้อมูลครบทุกส่วน อย่างน้อยส่วนละ 1 รายการ

การยื่นแบบเสนอขอ มี 5 ส่วนต้องกรอกข้อมูลครบทุกส่วน  อย่างน้อยส่วนละ 1 รายการ และส่วนที่มี เครื่องหมายดอกจัน เป็นส่วนที่ต้องกรอกข้อมูล   ไม่งั้นระบบจะไม่ยอมให้ยื่นแบบเสนอขอฯ