ช่วงประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นระบบปิด ขอความร่วมมือจากผู้เสนอขอฯไม่เข้ามามีส่วนในการดำเนินงานใดๆ

ขอความร่วมมือจากผู้เสนอขอฯที่จะไม่พยายามสืบค้นรายชื่อผู้ประเมินผลงานและติดต่อผู้ประเมินอันเป็นการเสื่อมเสียมาถึง วพม.