1. ก่อนดำเนินการยื่นแบบเสนอ  ให้อ่านเมนูขั้นตอนการดำเนินงานก่อน      2. เมื่อยื่นแบบเสนอแล้ว  สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ทาง website นี้เท่านั้น    หากมีข้อติดขัดทางคณะกรรมการฯจะติดต่อกลับเอง

     1. ก่อนดำเนินการยื่นแบบเสนอ  ให้อ่านเมนูขั้นตอนการดำเนินงานก่อน

     2. เมื่อยื่นแบบเสนอแล้ว  สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ทาง website นี้เท่านั้น    หากมีข้อติดขัดทางคณะกรรมการฯจะติดต่อกลับเอง

     3. ขอความร่วมมือจากผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งฯที่จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบประเมินและผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ